ALGEMENE VOORWAARDEN op ZORGVERLENING van De BRUG, praktijk voor gezinstherapie

Artikel 1:  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon,  de Brug,  die zorgverlening biedt aan cliënten met een beschikking vanuit de gemeente. Hierna genoemd: de Brug.

2. Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorgverlening van de Brug ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.

3. Wettelijk vertegenwoordiger: de door de rechter of wet aangewezen persoon die een handelingsonbekwame of handelingsbevoegde zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouders of voogd van een minderjarige zorgvrager en de curator of mentor van een meerderjarige zorgvrager. In het geval van een meerderjarige zorgvrager is de curator of mentor uitsluitend bevoegd om de zorgvrager te vertegenwoordigen als de zorgvrager wilsonbekwaam is.

4. Toewijzing/Beschikking: een besluit van een daartoe bevoegd orgaan, waarin is vastgelegd of een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer zorgaanspraken die in de WMO/Jeugdwet omschreven staan, en zo ja welke zorg of voorziening het betreft en de omvang en duur daarvan.

5. Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van gezins begeleiding en/of behandeling van een zorgvrager.

6. Behandelplan (BP): het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid en reikwijdte

1. De zorgvrager en/of diens bevoegde vertegenwoordiger verklaart dat hij de inhoud van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden begrijpt.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn verder van toepassing op en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen de zorgvrager en de Brug, alsmede op alle daarmee samenhangende nadere afspraken tussen zorgvrager en de Brug, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Een Zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan tussen zorgvrager en de Brug en door beide partijen ondertekend.

2. Zorgvrager verkrijgt het recht op zorgverlening door de Brug uitsluitend nadat de Zorgovereenkomst schriftelijk is aangegaan en ondertekend door beide partijen.

3. In het geval de feitelijke zorgverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de eerdere datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de eerdere datum als ingangsdatum vastgelegd.

4. In het BP leggen de Brug en de zorgvrager het overeengekomen behandelplan vast.

Artikel 4a Beëindiging en wijziging

1. De Zorgovereenkomst eindigt door: - voltooiing van de overeengekomen zorgverlening ; - het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit;  - opzegging door zorgvrager.

2. Partijen kunnen in onderling overleg de Zorgovereenkomst wijzigen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van zulke omstandigheden is in ieder geval sprake indien de omvang of zwaarte van de zorgverlening aan zorgvrager zich door een gewijzigde (zorg)vraag zodanig ontwikkelt dat deze (zorg)vraag geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst valt en/of de Brug een gedeeltelijke of geen vergoeding meer ontvangt voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening.

3. Wijziging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 4b Opzegging
 1. 1. Zorgvrager kan de Zorgovereenkomst ten allen tijde opzeggen.

  2. De Brug kan de Zorgovereenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorgverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan het geval waarin: - de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft of weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst; - de zorgvrager, diens vertegenwoordiger of andere bij de zorgvrager betrokkenen uitvoering van de overeenkomst door de Brug  door hun gedrag tegenover de medewerkers of cliënten van de Brug onmogelijk maken; - de omvang of de zwaarte van de zorgverlening zich door een gewijzigde (zorg)vraag zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst en de mogelijkheden van de Brug valt.

  3. Opzegging als bedoeld in artikel 4b lid 1 en lid 2 geschiedt schriftelijk.

  4. Voordat de Brug de overeenkomst opzegt deelt de Brug haar redenen daartoe schriftelijk mee aan zorgvrager. Zorgvrager en/of diens wettelijk vertegenwoordiger of andere bij de zorgvrager betrokkene wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om binnen een door de Brug bepaalde termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

  5. De Brug kan de overeenkomst op grond van artikel 4b lid 2  met onmiddellijke ingang opzeggen.

  6. Als de Brug de overeenkomst heeft opgezegd, ondersteunt zij de zorgvrager met het vinden van een alternatief. Indien zorgvrager een aanvaardbaar alternatief weigert valt dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid en blijft de opzegging door de Brug in stand.

Artikel 5 Toewijzing

1. De zorgvrager die zorgverlening van de Brug wil ontvangen, dient over een geldige beschikking te beschikken. Dit is de verantwoordelijkheid van zorgvrager of diens bevoegde vertegenwoordiger.

2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Brug zijn inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de toewijzing/beschikking, moet de zorgvrager, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, uiterlijk zes weken voor de vervaldatum van de beschikking  een vernieuwde beschikking aanvragen. Deze aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente, huisarts of andere instantie die beslist over de toewijzing/beschikking.

Artikel 6 Verplichtingen van de Brug

1. De Brug biedt de zorgvrager zorgverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

2. De Brug handelt conform wet- en regelgeving, waaronder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 7 Informatie

1. Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt de Brug informatie over de klachtenregeling, gedragscode, privacyreglement en overig relevant beleid en protocollen van de Brug. Deze informatie ligt ter inzage bij de Brug.

Daarnaast wordt in het behandelplan beschreven hoe de inhoud van de begeleiding/behandeling wordt vormgegeven.

Artikel 8 Bevoegdheden de Brug

1. Indien het belang van de zorgvrager en/of de Brug dat vereist, is het de Brug toegestaan de zorgverlening binnen een andere vestiging van de Brug te bieden dan in het BP is aangegeven. De Brug overlegt hier voorafgaand over met de zorgvrager.

Artikel 9 Behandelplan (BP)

1. Dit artikel is niet van toepassing op zorgvragers die korter dan drie maanden op grond van de Jeugdwet zorgverlening ontvangen. In afwijking hiervan kunnen de Brug en zorgvrager overeenkomen om desondanks een BP op te stellen, als dit voor de zorgverlening aan zorgvrager wenselijk is.

2. Het BP wordt opgesteld binnen zes weken na aanvangsdatum van de Zorgovereenkomst.

3. In het BP worden afspraken tussen de Brug en zorgvrager neergelegd over de uitwerking van het zorgarrangement van zorgvrager. Het BP komt tot stand in overleg met en met instemming van zorgvrager. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van zorgvrager.

4. Zorgvrager verstrekt de Brug alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om het BP op te stellen en daaraan uitvoering te geven op een wijze die aansluit bij de behoeften van zorgvrager.

5. In het BP gaat zorgvrager akkoord met de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het BP.

6. Het BP wordt na vaststelling periodiek (minimaal eenmaal per half jaar) geëvalueerd en in overleg met zorgvrager aangepast. Eventuele bijstellingen van het BP en de instemming  van zorgvrager daarmee worden schriftelijk in het BP vastgelegd.

7. Buiten de in lid 6 genoemde momenten kan het BP met instemming van zorgvrager worden gewijzigd. Zorgvrager kan de Brug verzoeken het BP aan te passen aan gewijzigde behoeften en wensen. Voor wijziging op verzoek van zorgvrager is instemming van de Brug vereist.

Artikel 10 Verplichtingen van de zorgvrager

1. Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de Brug in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

3. Zorgvrager is verplicht de Brug meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorgverlening van belang kunnen zijn.

4. Zorgvrager geeft wijziging van persoonlijke gegevens, zoals adreswijziging en/of wijziging van huisarts, door aan de Brug.

5. Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 11 Privacy, registratie, dossiervorming

1. De Brug heeft een eigen privacyreglement opgesteld. Elke zorgvrager kan op verzoek een exemplaar hiervan bij het ondertekenen van de Zorgovereenkomst krijgen. Hierin staat beschreven welke gegevens van cliënten bewerkt worden en onder welke voorwaarden. Ook staat beschreven wie recht op inzage heeft en hoe hiertoe een afspraak gemaakt kan worden.

2. De zorgvrager stemt ermee in dat zorgverleners die in dienst zijn van de Brug of in opdracht van de Brug diensten verrichten, en die een behandelrelatie hebben met de zorgvrager, gegevens van elkaar mogen opvragen indien dit nodig is voor de behandeling.

3. De zorgvrager stemt ermee in dat zorgverleners die in dienst zijn van de Brug gegevens mogen opvragen bij instellingen (o.a. scholen, huisartsen) die verbonden zijn aan de zorgvrager. De zorgverleners handelen conform de Wet Bescherming Persoongegevens.

Artikel 12 Gedragscode en klachtenbehandeling

1. Gedragscode cliënten; de Brug heeft een gedragscode voor cliënten en medewerkers ingesteld. Elke zorgvrager kan de gedragscode inzien bij de Brug.

2. Klachtenbehandeling ; de Brug is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie heeft een reglement klachtenbehandeling ingesteld. Elke zorgvrager kan op de site van de Brug het Klachtenportaal bekijken, waarin wordt beschreven hoe je volgens het klachtenreglement een klacht kunt indienen en hoe deze in behandeling worden genomen.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient zorgvrager zo snel, volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven en in te dienen bij de Brug nadat zorgvrager de gebreken heeft geconstateerd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Zorgvrager is gehouden de Brug in de gelegenheid te stellen een door de Brug tekortschieten in de nakoming van de Zorgovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van de Brug te herstellen.

2. De Brug is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De Brug is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de Brug mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. In geval van een huisbezoek bij de zorgvrager loopt de aansprakelijkheid van de Brug  via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 14 Betalingen, eigen bijdrage

1. Bij levering van zorgverlening op basis van een gemeentelijke beschikking declareert de Brug de kosten van de overeengekomen zorgverlening bij de gemeente waarmee de Brug een overeenkomst heeft.

2. Indien de zorgvrager aanvullende zorgverlening wil ontvangen die buiten de beschikking valt, komt deze voor rekening van de zorgvrager. Aanvullende zorg- en dienstverlening levert de Brug uitsluitend op basis van een beschikking van de zorgvrager.

Artikel 15 Arbeidsomstandigheden

In het geval de Brug zorgverlening verleent in de privé-woning van de zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

Artikel 16 (Intellectuele) eigendomsrechten

1. Met betrekking tot de door of namens de Brug uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de zorgverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de Brug. De mede met advisering omtrent de zorgverlening verband houdende stukken die door de zorgvrager aan de de Brug zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.

2. De zorgvrager verbindt zich de door of namens de Brug uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de Brug. Tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure, waarin ook de Brug of een aan hem verbonden zorgverlener partij is.

Artikel 17 Toestemming en nakoming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van de Zorgovereenkomst is de toestemming van de zorgvrager vereist, behoudens het bepaalde in dit artikel of in de wet.

2. Indien de zorgvrager minderjarig en jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van diens wettelijk vertegenwoordigers vereist.

3. Indien een zorgvrager de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, is de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers niet vereist.

4. De persoon jegens wie de Brug zijn verplichtingen op grond van dit artikel nakomt, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken.

Artikel 18 Factuur en betaling

1. De Brug brengt de kosten per maand in rekening bij de gemeente waarvan de zorgvrager een beschikking heeft ontvangen.

Artikel  19 Toepasselijk recht

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

2. Geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Brug is gevestigd.

3. In afwijking van het gestelde in lid 2 kunnen de Brug en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator.

Artikel 20 Annulering

1. In geval van niet tijdige annulering (24 uur van te voren) brengt de Brug de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 21 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. De Brug is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Indien de Brug de Algemene Voorwaarden heeft gewijzigd, stelt zij de (gewijzigde) Algemene Voorwaarden opnieuw aan zorgvrager ter hand.

3. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden op zijn vroegst een maand na terhandstelling aan zorgvrager in werking.

4. Indien de Algemene Voorwaarden ten nadele van zorgvrager gewijzigd worden is zorgvrager bevoegd de overeenkomst met de Brug op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

5. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al bestaande overeenkomsten.

Artikel 22 Nietigheid

1. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Zorgvrager en de Brug zullen in overleg treden om nieuwe afspraken te maken ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen(en) in acht worden genomen.

Artikel 23 Slot

1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 mei 2018.

2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden Zorg verlening’ van de Brug.

De Brug als verbinding in regio Rivierenland

De Brug staat voor verbinding. 
Verbinding binnen het gezin. Verbinding tussen verwijzers en collega hulpverleners.
AGB 94063822 - KVK 71011684

De Brug is aangesloten bij:

Therapiepraktijk De Brug is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

kwaliteitsregister jeugd de brug praktijk voor gezinstherapie

Hkz logo voor kleine organisaties de brug praktijk voor gezinstherapie