Privacyverklaring

De Brug, praktijk voor gezinstherapie, gevestigd aan Dodewaardlaan 6 4006 EA in Tiel,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.therapiepraktijkdebrug.nl
Dodewaardlaan 6
4006 EA Tiel
06 12 28 23 96
Pamela Merks is de Functionaris Gegevensbescherming van De Brug, praktijk voor gezinstherapie Zij is te bereiken via pamelamerks@therapiepraktijkdebrug.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Burgerservicenummer (BSN)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Medische gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Brug, praktijk voor gezinstherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@therapiepraktijkdebrug.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Brug, praktijk voor gezinstherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om jou en jouw gezin te kunnen behandelen
- Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze behandeling uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van de betaling door de gemeente
- Om een dossier te kunnen maken in het clientvolgsysteem (Cliendo)
- Voor de accountantscontrole
- CBS, voor het maken van hun statieken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Brug, praktijk voor gezinstherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens: 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Brug, praktijk voor gezinstherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Brug, praktijk voor gezinstherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Brug, praktijk voor gezinstherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Artikel 9 Behandelplan (BP)

1. Dit artikel is niet van toepassing op zorgvragers die korter dan drie maanden op grond van de Jeugdwet zorgverlening ontvangen. In afwijking hiervan kunnen de Brug en zorgvrager overeenkomen om desondanks een BP op te stellen, als dit voor de zorgverlening aan zorgvrager wenselijk is.

2. Het BP wordt opgesteld binnen zes weken na aanvangsdatum van de Zorgovereenkomst.

3. In het BP worden afspraken tussen de Brug en zorgvrager neergelegd over de uitwerking van het zorgarrangement van zorgvrager. Het BP komt tot stand in overleg met en met instemming van zorgvrager. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van zorgvrager.

4. Zorgvrager verstrekt de Brug alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om het BP op te stellen en daaraan uitvoering te geven op een wijze die aansluit bij de behoeften van zorgvrager.

5. In het BP gaat zorgvrager akkoord met de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het BP.

6. Het BP wordt na vaststelling periodiek (minimaal eenmaal per half jaar) geëvalueerd en in overleg met zorgvrager aangepast. Eventuele bijstellingen van het BP en de instemming  van zorgvrager daarmee worden schriftelijk in het BP vastgelegd.

7. Buiten de in lid 6 genoemde momenten kan het BP met instemming van zorgvrager worden gewijzigd. Zorgvrager kan de Brug verzoeken het BP aan te passen aan gewijzigde behoeften en wensen. Voor wijziging op verzoek van zorgvrager is instemming van de Brug vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Brug, praktijk voor gezinstherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@therapiepraktijkdebrug.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Brug, praktijk voor gezinstherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Brug, praktijk voor gezinstherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Pamela Merks of via info@therapiepraktijkdebrug.nl.

De Brug als verbinding in regio Rivierenland

De Brug staat voor verbinding. 
Verbinding binnen het gezin. Verbinding tussen verwijzers en collega hulpverleners.
AGB 94063822 - KVK 71011684

De Brug is aangesloten bij:

Therapiepraktijk De Brug is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

kwaliteitsregister jeugd de brug praktijk voor gezinstherapie